پادکست فارسی رادیوالغدیر

رادیو الغدیر پادکستیه که پیرامون مباحث تشیع از طریق شبکه های اجتماعی و پلتفورم های مخصوص پادکست منتشر میشه

اپیزود شانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت هفتم

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۵:۲۵ | 78 | 00:03:36

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت هفتم

اپیزود پانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت ششم

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۹:۳۸ | 29 | 00:03:37

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت ششم

اپیزود چهادهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت پنجم

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۲:۳۹ | 15 | 00:02:53

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت پنجم

اپیزود سیزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت چهارم

۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۱:۴۶ | 17 | 00:02:56

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت چهارم

اپیزود دوازده: تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت سوم

۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۳:۵۷ | 11 | 00:02:31

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت سوم

اپیزود یازدهم: تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت دوم

۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۱:۰۱ | 12 | 00:03:22

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت دوم

اپیزود دهم: فاطمیه قسمت هفتم

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰۱:۲۰ | 25 | 00:02:26

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع فاطمیه قسمت هفتم

اپیزود نهم: فاطمیه قسمت ششم

۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۰:۵۵ | 16 | 00:02:11

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع فاطمیه قسمت ششم

اپیزود هشتم: فاطمیه قسمت پنجم

۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰۰:۵۲ | 15 | 00:03:40

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع فاطمیه قسمت پنجم

اپیزود هفتم:کودتای سقیفه قسمت اول

۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰۰:۱۹ | 24 | 00:05:55

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع کودتای سقیفه قسمت اول

اپیزود ششم: فاطمیه قسمت چهارم

۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰ | 27 | 00:02:12

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع فاطمیه قسمت چهارم

اپیزود پنجم: عزاداری قسمت اول

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰۱:۰۶ | 31 | 00:06:30

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع عزاداری قسمت اول

اپیزود چهارم: فاطمیه قسمت سوم

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۳:۵۸ | 22 | 00:02:59

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع فاطمیه قسمت سوم

اپیزود سوم: فاطمیه قسمت دوم

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۰:۳۰ | 25 | 00:03:55

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع فاطمیه قسمت دوم

اپیزود دوم: فاطمیه قسمت اول

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۰:۱۲ | 36 | 00:03:45

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع فاطمیه قسمت اول

اپیزود یکم: تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت اول

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۳:۴۵ | 47 | 00:04:50

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت اول